آیه روز
روميان ١٤:١
و کسی را که در ایمان ضعیف باشدبپذیرید، لکن نه برای محاجه درمباحثات.