آیه روز

غلاطيان ۱:۳
فیض و سلامتی از جانب خدای پدر وخداوند ما عیسی مسیح با شما باد؛