آیه روز
مزامير ٨٦:٦
‌ای خداوند دعای مرا اجابت فرما وبه آواز تضرع من توجه نما!