آیه روز

اشعيا ۴۰:۲۹
ضعیفان را قوت می‌بخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا می‌نماید.