آیه روز

مزامير ۶۹:۱۷
و روی خود را از بنده ات مپوشان زیرا در تنگی هستم مرا بزودی مستجاب فرما.