آیه روز

فيليپيان ۴:۲۰
و خدا و پدر ما را تا ابدالابادجلال باد. آمین.