آیه روز

متی ۱۱:۲۸
بیاید نزد من‌ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید.