آیه روز
مزامير ٦٨:٣
اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند.