آیه روز

پيدايش ۶:۲۲
پس نوح چنین کرد و به هرچه خدا او را امر فرمود، عمل نمود.