آیه روز

دوم تيموتيوس ۱:۱۶
خداوند اهل خانه انیسیفورس را ترحم کناد زیرا که او بارها دل مرا تازه کرد و از زنجیر من عار نداشت،