آیه روز

يوحنا ۶:۲۰
او بدیشان گفت: «من هستم، مترسید!»