آیه روز
مزامير ١٣٩:٩
اگر بالهای سحر را بگیرم و دراقصای دریا ساکن شوم،