آیه روز

يوحنا ۱:۴
در او حیات بود و حیات نور انسان بود.