آیه روز

امثال ۱:۱
امثال سلیمان بن داود پادشاه اسرائیل