آیه روز

دوم قرنتيان ۵:۱۴
زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چونکه این را دریافتیم که یک نفر برای همه مردپس همه مردند.