آیه روز
دوم قرنتيان ٥:٢١
زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.