آیه روز
عبرانيان ١٠:٣٩
لکن ما از مرتدان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایمانداران تا جان خود را دریابیم.