آیه روز

مزامير ۱۳۹:۹
اگر بالهای سحر را بگیرم و دراقصای دریا ساکن شوم،