آیه روز

مزامير ۷۱:۹
در زمان پیری مرا دور مینداز چون قوتم زایل شود مرا ترک منما.