آیه روز

اعمال رسولان ۱۷:۲۷
تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده، بیابند، با آنکه ازهیچ‌یکی از ما دور نیست.