آیه روز
مزامير ٦٩:١٧
و روی خود را از بنده ات مپوشان زیرا در تنگی هستم مرا بزودی مستجاب فرما.