آیه روز
غلاطيان ١:٣
فیض و سلامتی از جانب خدای پدر وخداوند ما عیسی مسیح با شما باد؛