آیه روز
مزامير ٨٠:٧
‌ای خدای لشکرها ما را بازآور وروی خود را روشن کن تا نجات یابیم!