آیه روز

مزامير ۶۸:۳
اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند.