दिन को पद

मत्ती ७:१२
एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे जस्‍तो व्‍यवहार लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला एनीगदेसेनोन थेनीगदेदा थेह्रङ्बान व्‍यवहार लउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी मुबादेन अगमवक्तासे लोप्‍बा मुल ताम चुनोन हिन्‍ना।