दिन को पद

जेम्स ३:१३
एनीगदे न्‍हङरी ज्ञान बुद्धि मुबादेन ताम घोबा म्‍हि खाल मुला? थेसे ह्राङला ज्‍यबा बानीबेहोरग्‍याम बुद्धि मुबा सोजो म्‍हि तसी ज्‍यबा गे लसी उन्‍गै।