दिन को पद

कलस्सी १:१६
जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन ख्रीष्‍ट मुबा। थेतबासेलमा जम्‍मान स्‍हेगदे ख्रीष्‍ट येशूरीन छ्‌याबा मुला।