दिन को पद

१ यूहन्ना ४:१८
परमेश्‍वरसे लबा ह्रङ्‌बान माया लबा म्‍हि खाइमै आलोङ्। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा मायारी लोङ्‌बा भिबा तनोन आत। तर परमेश्‍वरसे लबा ह्रङ्‌बान माया आलबा म्‍हि चा सजाय याङ्ला भिसी लोङ्ला।