दिन को पद

प्रेरित ४:१९
तर पत्रुसदेन यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरला ताम आङ्‌यान्‍ना ह्राङनीला ताम ङ्‌यान्‍बारी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ठीक हिन्‍ना कि आहिन ह्राङनीसेन म्‍हन्‍गो।