दिन को पद

एफिसी ५:३
एनीगदे परमेश्‍वरला म्‍हिगदे तबासे लमा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, नइबा खबा ताम ओच्‍छे लोभ लबा, चु जम्‍मान ताम म्‍हन्‍बारीनोन आत।