दिन को पद

प्रेरित ३:१९
थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ह्राङनीला पाप माफ लबाला लागिरी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो।