Verso del día

Romanos 15:14
Kachalal, ri in wetam chi ri ix sibalaj cˈo utzil pa iwanimaˈ, xukujeˈ sibalaj cˈo ronojel u wäch etambal iwucˈ. Je riˈ chi iwetam quipixbela iwib chbil tak iwib.