ខនៃទិវា

កាឡាទី ១:៣
សូម​ព្រះជាម្ចាស់ ជា​ព្រះបិតា​នៃ​យើង និង​ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូ​គ្រិស្ដ* ប្រទាន​ព្រះគុណ និង​សេចក្ដី​សុខ​ដល់​បង​ប្អូន។