ខនៃទិវា

ម៉ាថាយ ៦:១
«កុំ​ធ្វើ​បុណ្យ​ទាន​នៅ​មុខ​មនុស្សម្នា ដើម្បី​អោយ​តែ​គេ​ឃើញ​នោះ​ឡើយ។ ធ្វើ​បែប​នេះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ពុំ​បាន​ទទួល​រង្វាន់​អ្វី​ពី​ព្រះបិតា​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែល​គង់​នៅ​ស្ថាន​បរមសុខ*​ទេ។