ខនៃទិវា

រ៉ូម ៨:៣៧
ក៏​ប៉ុន្តែ ក្នុង​ការ​ទាំង​នោះ យើង​មាន​ជ័យជំនះ​លើស​ពី​អ្នក​មាន​ជ័យជំនះ​ទៅ​ទៀត ដោយ​ព្រះអម្ចាស់​ដែល​បាន​ស្រឡាញ់​យើង។