ខនៃទិវា

សម្គាល់ ៤:២៤
ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ទៀត​ថា៖ «ចូរ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​នឹង​សេចក្ដី ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្ដាប់​នេះ​អោយ​មែន​ទែន។ ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​វាល់​អោយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​តាម​រង្វាល់ ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​វាល់​អោយ​អ្នក​ដទៃ ហើយ​ព្រះអង្គ​នឹង​បន្ថែម​អោយ​អ្នក​រាល់​គ្នា