ខនៃទិវា

រ៉ូម ៦:២៣
ដ្បិត​លទ្ធផល​នៃ​បាប គឺ​សេចក្ដី​ស្លាប់ រីឯ​ព្រះអំណោយ​ទាន​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​វិញ គឺ​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច រួម​ជា​មួយ​ព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ ជា​ព្រះអម្ចាស់​នៃ​យើង។