ದಿನದ ದಿನ

ಯೊವಾನ್ನನು ೬:೨೦
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಾನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.