Verse of Day

John 4:24
Kaa, yu si, Gad a spirit an dem we worship im mos worship im ou di Spirit waahn dem fi worship an dem mos dwi’it fram wie dong iina dem aat.”