နေ့အခနျးငယျ

သုတ္တံကျမ်း ၁:၁
Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re d`Israele,