פסוק היום

א' טימותיאוס 5:3
כבד את האלמנות אשר באמת אלמנות הנה: