פסוק היום

מע''ש 3:19
לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם: