દિવસની કલમ

એલજે ૨:૨૮
શિમયોને બાળકને હાથમાં લીધું અને દેવનો આભાર માન્યો.