Στίχος της ημέρας

Κολοσσαείς 1:17
κι αυτός είναι πριν από όλα, και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού·