Στίχος της ημέρας

Ἀμώς 5:4
Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος προς τον οίκο Ισραήλ: Ζητήστε με, και θα ζήσετε.