Στίχος της ημέρας
Εφεσίους 4:26
Ὀργίζεσθε καὶ μή ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος ἄς μή δύῃ ἐπὶ τὸν παροργισμὸν σας,