Στίχος της ημέρας

Παροιμίαι 18:24
Ὁ ἄνθρωπος ὁ ἔχων φίλους πρέπει νὰ φέρηται φιλικῶς· καὶ ὑπάρχει φίλος στενώτερος ἀδελφοῦ.