Στίχος της ημέρας
Ιωάννης 1:4
Ἐν αὐτῷ ἦτο ζωή, καὶ ἡ ζωή ἦτο τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.