Στίχος της ημέρας
Ψαλμοί 98:1
Ψάλατε εἰς τὸν Κύριον σμα νέον· διότι ἔκαμε θαυμάσια· ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ ἐνήργησαν εἰς αὐτὸν σωτηρίαν.