Στίχος της ημέρας

Παροιμίαι 1:1
Παροιμίαι Σολομῶντος, υἱοῦ τοῦ Δαβίδ, βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ,