Στίχος της ημέρας
Ψαλμοί 80:7
Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, Θεὲ τῶν δυνάμεων, καὶ ἐπίλαμψον τὸ πρόσωπον σου, καὶ θέλομεν λυτρωθῆ.