Στίχος της ημέρας
Γαλάτες 4:19
Τεκνία μου, διὰ τοὺς ὁποίους πάλιν εἶμαι εἰς δῖνας, ἑωσοῦ μορφωθῇ ὁ Χριστὸς ἐν ὑμῖν·