Στίχος της ημέρας

Ιωάννης 6:20
Ἐκεῖνος δὲ λέγει πρὸς αὐτούς· Ἐγὼ εἶμαι· μή φοβεῖσθε.