Στίχος της ημέρας

Θρήνοι 5:21
Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, Κύριε, πρὸς σὲ καὶ θέλομεν ἐπιστραφῆ. Ἀνανέωσον τὰς ἡμέρας ἡμῶν ὡς τὸ πρότερον.