Verš ze dne

Skutky Apoštolské 1:8
ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i[ v] Samaří a až do posledních[ končin] země."