Verš ze dne

Žalmy 97:12
Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.