Verš ze dne
Žalmy 97:12
Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti!