Stihove dana
Rimljanima 8:1
Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu!