Bersikulo sa Adlaw

2 Timoteo 1:12
ug mao kana ang hinungdan ngano nga nagaantus ako karon sa ingon. Apan wala ko kini igakaulaw, kay ako nakaila kaniya nga akong ginatoohan ug ako siguro gayud nga hangtud niadtong adlawa siya arang makabantay sa butang nga gikapiyal kanako.