Стих на деня

Лука 5:27
След това [Исус] като излезе, видя един бирник, на име Левий, седящ в бирничеството, и рече му: Върви след Мене.