Günü Beyt

Mərsiyələr 5:21
Ya Rəbb, bizi Özünə qaytar,Təzədən əvvəlki günlərimizə qayıdaq!