Günü Beyt

Süleymanın Məsəlləri 1:1
İsrail padşahı Davud oğlu Süleymanın məsəlləri: