የቀኑን ቁጥር

ፊልጵስዩስ 2:5
ኪሪስቶስ ዬሱሳን ዴዒያ ቆፋይ ሂንቴናን ዳናው ቤሴስ።