የቀኑን ቁጥር

ማርክ 4:24
ዴዒያ ኡራው ጉጂ ኢማና፤ ባይናዋፔ ሃራይ ኣቶ፥ ኣው ዴዒያ ሄ ጉꬃቶካ ኣኪዲጋና» ያጌዳ።