Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

1 Samuweli 3

1

Umfana uSamuweli wayesebenzela phambi kukaEli.

2

Kwasekusithi ngalolosuku uEli elele endaweni yakhe, lamehlo akhe eseqala ukufiphala engelakubona,

3

lesibane sikaNkulunkulu sasingakacitshwa,

4

yambiza uSamuweli, owathi: Khangela ngi lapha .

5

Wasegijimela kuEli, wathi: Khangela ngi lapha , ngoba ungibizile. Wasesithi: Kangibizanga, buyela ulale. Wasesiyalala.

6

yasibuya imbiza uSamuweli futhi. USamuweli wasevuka waya kuEli, wathi: Khangela ngi lapha , ngoba ungibizile. Kodwa wathi: Kangibizanga, ndodana yami; buyela ulale.

7

Kodwa uSamuweli wayengakayazi iN, lelizwi leN lalingakembulwa kuye.

8

yasimbiza futhi uSamuweli ngokwesithathu. Wasevuka waya kuEli wathi: Khangela ngi lapha , ngoba ungibizile. UEli waseqedisisa ukuthi imbizile umfana.

9

Ngakho uEli wathi kuSamuweli: Hamba uyelala; kuzakuthi-ke nxa ikubiza uzakuthi: Khuluma N, ngoba inceku yakho iyezwa. Wasehamba uSamuweli, walala endaweni yakhe.

10

yasisiza, yema, yabiza njengakwezinye izikhathi: Samuweli, Samuweli! Wasesithi uSamuweli: Khuluma, ngoba inceku yakho iyezwa.

11

yasisithi kuSamuweli: Khangela, ngizakwenza into koIsrayeli ezakhenceza indlebe zombili zalowo wonke oyizwayo.

12

Ngalolosuku ngizakwenza ngimelene loEli konke engakukhuluma ngendlu yakhe; ngiqalise ngiqede.

13

Ngoba ngimtshelile.

14

Ngakho-ke ngifungile kuyo indlu kaEli ukuthi ububi bendlu kaEli kabuyikuhlangulwa ngomhlatshelo langomnikelo kuze kube phakade.

15

USamuweli waselala kwaze kwasa; wavula iminyango yendlu yeN, kodwa uSamuweli wesaba ukumtshela uEli umbono.

16

UEli wasembiza uSamuweli, wathi: Samuweli, ndodana yami. Wasesithi: Khangela ngi lapha .

17

Wasesithi: Yinto bani eyikhulume kuwe? Ake ungangifihleli; kenze njalo uNkulunkulu kuwe, ngokunjalo engezelele, uba ungifihlela ulutho lwazo zonke izinto akutshele zona.

18

Ngakho uSamuweli wasemtshela zonke izinto, kamfihlelanga lutho . Wasesithi: YiN, kayenze lokho okulungileyo emehlweni ayo.

19

Wakhula-ke uSamuweli.

20

UIsrayeli wonke-ke kusukela koDani kuze kube seBherishebha wazi ukuthi uSamuweli uqinisiwe ukuthi abe ngumprofethi weN.

21

yaphinda yabonakala eShilo, ngoba yazibonakalisa kuSamuweli eShilo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info