Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

1 Samuweli 12

1

USamuweli wasesithi kuIsrayeli wonke: Khangelani, ngililalele ilizwi lenu kukho konke elakutsho kimi.

2

Khathesi-ke, khangelani, inkosi iyahamba phambi kwenu.

3

Khangelani, ngi lapha ; fakazani limelane lami phambi kweN laphambi kogcotshiweyo wayo.

4

Basebesithi: Kawusiqilibezelanga, njalo kawemukelanga lalutho esandleni samuntu.

5

Wasesithi kibo: ingumfakazi imelene lani logcotshiweyo wayo ungumfakazi lamuhla.

6

USamuweli wasesithi ebantwini: Kuyeyenza uMozisi loAroni, eyenyusa oyihlo elizweni leGibhithe.

7

Khathesi-ke, manini njalo ngahlulelane lani phambi kweN ngezenzo zonke ezilungileyo zeN eyazenza kini lakuboyihlo.

8

Lapho uJakobe esefikile eGibhithe.

9

Sebeyikhohliwe uNkulunkulu wabo; basebesilwa bemelene labo.

10

Basebekhala eNni bathi: Sonile, ngoba siyilahlile iN KOSI.

11

yasithuma uJerubali, yalikhulula esandleni sezitha zenu inhlangothi zonke, laselihlala livikelekile.

12

Lapho libona ukuthi uNahashi inkosi yabantwana bakoAmoni yeza ukumelana lani.

13

Khathesi-ke, khangelani.

14

Uba liyesaba liyikhonza lilalela ilizwi layo, lingawuvukeli umlomo weN, khona lina, lani kanye lenkosi ezabusa phezu kwenu lizalandela uNkulunkulu wenu.

15

Kodwa uba lingalilaleli ilizwi leN, kodwa livukela umlomo weN KOSI.

16

Lakhathesi manini, libone linto enkulu ezayenza phambi kwamehlo enu.

17

Angithi lamuhla kuyisivuno sengqoloyi.

18

USamuweli wasekhala eNni, yasinika umdumo lezulu mhlalokho; ngakho bonke abantu bayesaba kakhulu loSamuweli.

19

Bonke abantu basebesithi kuSamuweli: Khulekela izinceku zakho eNni uNkulunkulu wakho, ukuze singafi; ngoba sengezelele ezonweni zethu zonke lobububi bokuzicelela inkosi.

20

USamuweli wasesithi ebantwini: Lingesabi; lina lenze bonke lobububi, kodwa lingaphambuki ekuyilandeleni iN, kodwa likhonze ngenhliziyo yenu yonke.

21

Njalo lingaphambuki ngoba linga landela izinto eziyize.

22

Ngoba kayiyikubatshiya abantu bayo.

23

Mina-ke kakube khatshana lami ukuthi ngone eNni ngokuyekela ukulikhulekela.

24

Kuphela yesabani iN, liyikhonze ngeqiniso ngenhliziyo yenu yonke.

25

Kodwa uba liphikelela lisenza okubi, lina kanye lenkosi yenu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info