Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AbAhluleli 17

1

Kwakukhona-ke umuntu wentabeni yakoEfrayimi.

2

Wasesithi kunina: Izinhlamvu zesiliva eziyinkulungwane lekhulu ezathathwa kuwe, owaqalekisa ngazo, njalo wakhuluma endlebeni zami, khangela, leyomali ikimi, mina ngayithatha. Unina wasesithi: Kawubusiswe eNni, ndodana yami.

3

Wathi esezibuyisele kunina izinhlamvu eziyinkulungwane lekhulu zesiliva, unina wathi: Ngasengisehlukanisile lokusehlukanisela isiliva sami sivela esandleni sami sibe ngesendodana yami, ukuze ngenze isithombe esibaziweyo. Khathesi-ke ngizasibuyisela kuwe.

4

Kodwa wayibuyisela imali kunina. Unina wasethatha izinhlamvu zesiliva ezingamakhulu amabili, wazinika umkhandi.

5

Njalo lowomuntu uMika wayelendlu yabonkulunkulu, wenza i-efodi, wehlukanisa omunye wamadodana akhe, ukuze abe ngumpristi wakhe.

6

Ngalezonsuku kwakungelankosi koIsrayeli.

7

Njalo kwakukhona ijaha leBhethelehema-Juda, elosendo lukaJuda, elalingumLevi, njalo lahlala njengowezizwe khona.

8

Lowomuntu wasesuka emzini, eBhethelehema-Juda, ukuyahlala njengowezizwe lapho ayengathola khona indawo . Wafika entabeni yakoEfrayimi, endlini kaMika, ehamba ngendlela yakhe.

9

UMika wasesithi kuye: Uvela ngaphi? Wasesithi kuye: NgingumLevi weBhethelehema-Juda, ngiya ukuyahlala njengowezizwe lapho engingathola khona indawo .

10

UMika wasesithi kuye: Hlala lami, ube kimi, lezigqoko zokugqoka, lokudla kwakho. UmLevi wasengena.

11

UmLevi wavuma ukuhlala lalowomuntu; njalo ijaha laba kuye njengomunye wamadodana akhe.

12

UMika wamehlukanisa umLevi, laba sendlini kaMika.

13

UMika wasesithi: Khathesi ngiyazi ukuthi izangenzela okuhle, ngoba ngilomLevi ongumpristi.

Zulu Bible
Public Domain: No Info