Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

AbAhluleli 13

1

Abantwana bakoIsrayeli babuya-ke benza okubi emehlweni eN KOSI.

2

Kwakukhona-ke umuntu othile weZora, owosendo lwakoDani, obizo lakhe lalinguManowa.

3

Ingilosi yeN yasibonakala kowesifazana yathi kuye: Khangela-ke, uyinyumba, kawuzali, kodwa uzathatha isisu uzale indodana.

4

Ngakho-ke ake uqaphelise, unganathi wayini lokunathwayo okulamandla, ungadli lalutho olungcolileyo,

5

ngoba khangela, uzathatha isisu uzale indodana. Impuco kayiyikudlula ekhanda layo.

6

Owesifazana wasesiza wabikela indoda yakhe esithi: Kufikile kimi umuntu kaNkulunkulu.

7

Kodwa uthe kimi: Khangela, uzathatha isisu, uzale indodana; khathesi-ke unganathi wayini lokunathwayo okulamandla, ungadli lalutho olungcolileyo, ngoba umfana uzakuba ngumNaziri kaNkulunkulu kusukela esizalweni kuze kube sosukwini lokufa kwakhe.

8

UManowa waseyincenga wathi: Hawu Nkosi yami, umuntu kaNkulunkulu omthumileyo ake abuye futhi kithi, asifundise ukuthi sizakwenza njani emfaneni ozazalwa.

9

UNkulunkulu waselizwa ilizwi likaManowa, lengilosi kaNkulunkulu yafika futhi kowesifazana ehlezi egangeni; kodwa uManowa umkakhe wayengelaye.

10

Owesifazana wasehaluzela wagijima wabikela umkakhe wathi: Khangela, lowomuntu ubonakele kimi owafika kimi mhla lokhuyana .

11

UManowa wasesukuma walandela umkakhe, wafika kulowomuntu wathi kuye: Unguye yini lowomuntu owakhuluma kulowesifazana? Wasesithi: Ngi nguye .

12

UManowa wasesithi: Kaweze-ke amazwi akho; izakuba yini indlela yomfana, lomsebenzi wakhe?

13

Ingilosi yeN yasisithi kuManowa: Kukho konke engakutshoyo kowesifazana akuqaphelise;

14

angadli okolutho oluphuma evinini lewayini, anganathi wayini lokunathwayo okulamandla, angadli lutho olungcolileyo; konke engamlaya khona akugcine.

15

UManowa wasesithi engilosini yeN: Ake sikubambelele, silungise phambi kwakho izinyane lembuzi.

16

Ingilosi yeN yasisithi kuManowa: Uba ungibambelela, kangiyikudla okwesinkwa sakho; njalo uba ulungisa umnikelo wokutshiswa, unikele eNni. Ngoba uManowa wayengazi ukuthi yayiyingilosi yeN.

17

UManowa wasesithi kuyo ingilosi yeN: Ungubani ibizo lakho, ukuze kuthi lapho amazwi akho esiza sikuhloniphe.

18

Ingilosi yeN yasisithi kuye: Ubuzelani kanje ngebizo lami lokhu liyamangalisa?

19

UManowa wasethatha izinyane lembuzi.

20

Kwasekusithi lapho ilangabi lisenyuka elathini liqonde emazulwini, ingilosi yeN yenyuka ngelangabi lelathi.

21

Kodwa ingilosi yeN kayiphindanga isabonakala kuManowa lomkakhe. Khona uManowa wazi ukuthi kwakuyingilosi yeN.

22

UManowa wasesithi kumkakhe: Sizakufa lokufa ngoba sibone uNkulunkulu.

23

Kodwa umkakhe wathi kuye: Uba ibithanda ukusibulala, ibingayikwemukela esandleni sethu umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla, njalo ibingayikusitshengisa zonke lezizinto, njalo ibingayikusizwisa ngalesisikhathi izintoezinjengalezi.

24

Owesifazana wasebeletha indodana, wayitha ibizo layo wathinguSamsoni.

25

UMoya weN waseqala.

Zulu Bible
Public Domain: No Info