Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IsAmbulo 9

1

Ingilosi yesihlanu yasilukhalisa uphondo, ngasengibona inkanyezi.

2

Yasivula igodi lomgodi ongelamkhawulo.

3

Kwasekuphuma isikhonyane entuthwini seza emhlabeni.

4

Kwasekuthiwa kuso singoni.

5

Kwasekunikwa kuso ukuthi singababulali, kodwa bahlutshwe inyanga ezinhlanu, lapho eluma umuntu.

6

Langalezonsuku abantu bazadinga ukufa, kodwa bangakutholi; bazafisa ukufa, kodwa ukufa kuzababalekela.

7

Lezimo.

8

Njalo sasilenwele ezinjengenwele zabesifazana, lamazinyo aso ayenjengawezilwane.

9

Futhi sasilezivikelo zesifuba ezinjengezivikelo zesifuba zensimbi, lomdumo wempiko zaso wawu njengomdumo wezinqola zamabhiza amanengi.

10

Njalo sasilemisila efanana le ya bofezela;

11

futhi sasilenkosi phezu kwaso, langesiGriki ilebizo elithiwa nguApoliyoni.

12

Umaye oyedwa usedlulile; khangela kuseza omaye ababili emva kwalezizinto.

13

Ingilosi yesithupha yasilukhalisa uphondo; ngasengisizwa ilizwi livela empondweni ezine,

14

lisithi kungilosi yesithupha eyayilophondo: Khulula ingilosi ezine.

15

Zasezikhululwa ingilosi ezine.

16

Lenani lamabutho.

17

Ngasengiwabona ngokunje amabhiza embonweni, labagadi bawo, belezivikelo zesifuba zomlilo lezehiyakinte.

18

Ngalezi ezintathu kwabulawa ingxenye yesithathu yabantu, ngomlilo langentuthu langesibabule okwaphuma emilonyeni yawo.

19

Ngoba amandla awo asemlonyeni wawo, lemisileni yawo; ngoba imisila yawo injengezinyoka ilamakhanda, langawo ayalimaza.

20

Labaseleyo babantu, abangabulawanga kulezinhlupheko, kabaphendukanga;

21

futhi kabaphendukanga ekubulaleni kwabo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info