Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IsAmbulo 8

1

Lapho selivule, kwaba khona ukuthula ezulwini okungaba yingxenye yehola.

2

Ngasengibona ingilosi eziyisikhombisa eziyisikhombisa.

3

Kwasekufika enye ingilosi, yasisima elathini, ilomganu wegolide wokutshisela impepha.

4

Lentuthu yempepha yenyuka lemikhuleko yabangcwele.

5

Ingilosi yasithatha umganu wokutshisela impepha.

6

Kwathi ingilosi eziyisikhombisa ezazilempondo eziyisikhombisa zazilungiselela ukuze zizikhalise.

7

Ingilosi yokuqala yasilukhalisa uphondo, kwasekusiba khona isiqhotho.

8

Ingilosi yesibili yasilukhalisa uphondo; kwasekuphoselwa olwandle okunjengentaba enkulu evutha umlilo;

9

kwasekusifa ingxenye yesithathu yezidalwa eziselwandle.

10

Ingilosi yesithathu yasilukhalisa uphondo, kwasekusiwa ezulwini inkanyezi enkulu.

11

Lebizo lenkanyezi lalithiwa nguMhlonyane.

12

Ingilosi yesine yasilukhalisa uphondo, kwasekutshaywa ingxenye yesithathu yelanga lengxenye yesithathu yenyanga lengxenye yesithathu yezinkanyezi, ukuze kufiphazwe ingxenye yesithathu yazo, lengxenye yesithathu yemini ingakhanyi, lobusuku ngokunjalo.

13

Ngasengibona, ngasengisizwa ingilosi, kumazwi aseleyo empondo zengilosi ezintathu esezizakhala!

Zulu Bible
Public Domain: No Info