Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IsAmbulo 18

1

Emva kwalezizinto-ke ngabona enye ingilosi isehla ivela ezulwini.

2

Yasimemeza ngamandla, ngelizwi elikhulu.

3

Ngoba izizwe zonke zinathe okwewayini lolaka lobufebe bayo.

4

Ngasengisizwa elinye ilizwi livela ezulwini, lisithi: Phumani kuyo, bantu bami, ukuze lingahlanganyeli kanye lezono zayo, lokuze lingemukeli okwezinhlupheko zayo;

5

ngoba izono zayo zixhumene zize zifike ezulwini.

6

Phindiselani kuyo njengokuphindisela kwayo kini.

7

Njengokuzidumisa kwayo okungaka, futhi kangisoze ngabona ukulila.

8

Ngakho zizafika ngosuku lunye izinhlupheko zayo.

9

Lamakhosi omhlaba,

10

esima khatshana ngokwesaba kobuhlungu bayo, esithi: Maye, maye, umuzi omkhulu, iBhabhiloni, umuzi olamandla

11

Labathengisi bomhlaba bazayikhalela ba yi lilele;

12

impahla yegolide; laso sonke isihlahla esilephunga, laso sonke isitsha sempondo zendlovu, laso sonke isitsha sesihlahla esiligugu elikhulukazi, leyethusi, leyensimbi, leyelitshe elimhlophe;

13

lekinamoni, lokulephunga elimnandi, lenhlaka, lempepha, lewayini, lamafutha, lempuphu ecolekileyo.

14

Lezithelo zesifiso somphefumulo wakho zisukile kuwe, lazo zonke izinto ezinonileyo lezikhazimulayo zisukile kuwe, kawusoze ubuye uzithole.

15

Abathengisi balezizinto, bazakuma khatshana ngokwesabeka kobuhlungu bayo, bekhala belila,

16

njalo besithi: Maye, maye, lo umuzi omkhulu

17

Ngoba ngehola elilodwa, lalo lonke ixuku emikhunjini, labomkhumbi, labo bonke abasebenza olwandle bema khatshana,

18

basebekhala bebona intuthu yokutsha kwayo

19

Basebethela uthuli emakhanda abo

20

Thokoza ngawo, zulu.

21

Lengilosi eyamandla yaphakamisa ilitshe elinjengelitshe lokuchola elikhulu, njalo ingabe isaficwa lakanye.

22

Lomsindo wabatshayichacho,

23

lokukhanya kwesibane kakusoze kusakhanya phakathi kwakho izizwe zonke zikhohlisiwe,

24

futhi kuyo kwaficwa igazi labaprofethi lelabangcwele.

Zulu Bible
Public Domain: No Info