Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IsAmbulo 17

1

Kwasekusiza enye,

2

afeba laso amakhosi omhlaba.

3

Yasingithwalela enkangala ngikuMoya.

4

Njalo owesifazana wayembethe,

5

njalo ebunzini lakhe kwakulotshiwe ibizo lokuthi : IMFIHLO.

6

Ngasengibona owesifazana. Sengimbonile ngamangala ngokumangala okukhulu.

7

Ingilosi yasisithi kimi: Umangalelani? Mina ngizakutshela imfihlo yowesifazana.

8

Isilo, osibonileyo, sasikhona, bebona isilo esasikhona, njalo singa se kho, lanxa sikhona.

9

Nanku ukuqedisisa okulenhlakanipho;

10

futhi angamakhosi ayisikhombisa, amahlanu asewile, lenye ikhona, lenye kayikafiki, njalo nxa isifikile imele ukuhlala isikhatshana.

11

Lesilo.

12

Lempondo ezilitshumi kanye lesilo.

13

Wona angqondonye, njalo abela isilo awawo amandla lokubusa.

14

La azakulwa leWundlu.

15

Yasisithi kimi: Amanzi owabonileyo.

16

Lempondo ezilitshumi, ozibonileyo esilweni.

17

Ngoba uNkulunkulu ufakile enhliziyweni zazo.

18

Lowesifazana ombonileyo ungumuzi omkhulu olombuso phezu kwamakhosi omhlaba.

Zulu Bible
Public Domain: No Info