Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

2 Johane 1

1

Umdala,

2

ngenxa yeqiniso elihlala kithi, lelizakuba lathi kuze kube nininini:

3

Kakube lani umusa.

4

Ngathokoza kakhulukazi ukuthi ngithole ebantwaneni bakho abahamba eqinisweni, njengoba semukela umlayo kuYise.

5

Khathesi-ke ngiyakuncenga, nkosikazi, kungenjengokuthi ngikubhalela umlayo omutsha.

6

Njalo yilolu uthando, ukuthi sihambe ngokwemilayo yakhe, ukuthi lihambe kiwo.

7

Ngoba abakhohlisi abanengi sebengene emhlabeni.

8

Ziqapheleni.

9

Wonke oweqayo.

10

Uba kufika umuntu kini, njalo engalethi le imfundiso, lingamemukeli endlini;

11

ngoba lowo ombingelelayo, uhlanganyela lemisebenzi yakhe emibi.

12

Ngilezinto ezinengi zokulibhalela.

13

Abantwana bakadadewenu okhethiweyo bayakubingelela. Ameni.

Zulu Bible
Public Domain: No Info